Obchodné podmienky

e-brother - elektronický obchod s originálními přístroji BROTHER
obchodní společnosti VTR computers, s.r.o.
se sídlem Malé náměstí 941, 39181 Veselí nad Lužnicí, Česká Republika
identifikační číslo: 07524145
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28073
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-brother.sk

 

Všeobecné ustanovenia:

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.e-brother.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu www.e-brother.sk, VTR computers, s.r.o., IČ: 07524145, DIČ: CZ07524145, Adresa: Malé náměstí 941, Veselí nad Lužnicí, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a kupujúceho.

2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v znení noviel.

3. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode.

4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačné podmienky, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu.

 

Objednávka tovaru:

 1. Zoznam tovaru na stránkach www.e-brother.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov môže overiť v rekapituláciu nákupu. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

2. Objednávka je považovaná za záväznú ihneď po jej odoslaní. Ako potvrdenie o prijatí Vašej objednávky Vám bude zaslaná e-mailom kópia objednávky.

3. Internetový obchod www.e-brother.sk ponúka a dodáva výrobky dovezené do SR iba oficiálnymi cestami (tj od výrobcu alebo od autorizovaného distribútora pre CR,/SR Brother International CZ sro). Všetky výrobky sú výrobcom určené pre CR/SR.

4. Kupujúci aj predávajúci môžu bez udania dôvodu objednávku zrušiť. Zo strany kupujúceho je možné objednávku bezplatne zrušiť 1 hodinu po jej odoslaní. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. V prípade, že tieto situácie nastanú, zaväzujeme sa Vás bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

 

Cena a platobné podmienky:

 1. Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese www.e-brother.sk a v emailu potvrdzujúcom objednávku tovaru.

2. Ceny ponúkané v internetovom obchode www.e-brother.sk platí výhradne pre objednávky generované prostredníctvom Internetového obchodu www.e-brother.sk.

3. Všetky ceny uvedené v katalógu sú vo formáte (cena bez DPH / cena s DPH), pričom DPH je 20% (DPH platné v Slovenskej republike). Všetky ceny sú uvedené vrátane recyklačných a autorských poplatkov platnejch v CR.

4. Ak je kupujúci platcom DPH s platným Slovenským DIČ, môže zboží nakúpiť bez DPH (nebude účtované).

5. Ak sa z dôvodu náhlej zmeny kurzu EUR voči USD, alebo neočakávané zmeny obchodných podmienok výrobcu alebo distribútora daného produktu na českém trhu neočakávane a výrazne zmení cena alebo možnosti dodania produktu, je predávajúci oprávnený odmietnuť plnenie automaticky potvrdenej objednávky.

6. Za dodávky platí kupujúci pri prevzatí tovaru v hotovosti (dobierkou) alebo vopred (bankovým prevodom vopred na základe zálohovej faktúry).

7. Zvolí Ak kupujúci spôsob platby vopred, predávajúci vygeneruje zálohovú faktúru na objednaný tovar vrátane ceny za dopravu. Tovar bude kupujúcemu zaslané okamžite po pripísaní platby na účet predávajúceho.

8. Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad.

9. Pre zmluvných obchodných partnerov sú platobné podmienky dohodnuté individuálne.

 

Dodacie podmienky:

 1. Dopravu na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám. Pre dodanie objednaného produktu využíva internetový obchod www.e-brother.sk súčasných dopravcov DPD a GLS.

2. Cenník dopravy vrátane všetkých podmienok je uvedený na www.e-brother.sk.

3. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne. Štandardný termín expedície je do 2 pracovných dní od overenia objednávky, maximálny termín expedície je do 10 pracovných dní. U objednávok špecifického tovaru, ktoré nie je možné odoslať vo vyššie uvedenom termíne, možno termín dodania posunúť o dlhšiu dobu, ale iba so súhlasom kupujúceho. Nedodržanie termínu expedície, dáva kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámenie musí mať písomnú formu a bude zaslané elektronickou poštou na adresu info@e-brother.sk.

4. Kupujúci môžu sledovať stav objednávky na stránkach internetového obchodu www.e-brother.sk a stav expedície na stránkach prepravce.

5. Predávajúci odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke (registráciu).

6. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí neúplnosť dodávky (počet balení), zjavné poškodenie obalov či produktov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo doručiteľa zásielky.

7. Pri zistení rozdielu v množstve a druhu predmetu plnenia alebo jeho viditeľnom poškodení, je kupujúci povinný túto vadu bezodkladne reklamovať u predávajúceho, najneskôr však do 2 pracovných dní od odovzdania. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí predávajúci brať ohľad.

8. Kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu plnenia, jeho prehliadke a následnom uvedení do prevádzky vykonať aj kontrolu sériových čísel predmetu plnenia so záznamom uvedeným na priloženom doklade. Na zistený rozdiel je povinný upozorniť predávajúceho, a to najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia. Rozdielnosť sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacom liste, alebo výdajke, je dôvodom pre odmietnutie reklamácie.

9. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar bez predošlého zrušenia objednávky akceptovaného predávajúcim, zaväzuje sa uhradiť náklady na prepravu tohto tovaru v plnej výške, vrátane nákladov na balné, a to do 14 dní od obdržania pokynov k platbe.

Záručné podmienky:

 1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky.

2. Internetový obchod www.e-brother.sk poskytuje na dodaný tovar záruku v zákonnej dĺžke 24 mesiacov (ak nie je výrobcom stanovené inak). Záruka je platná pro celé územie Európskej Únie.

3. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.


Reklamácie:

 1. V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

2. Produkt zakúpený v našom internetovom obchode môžete vzhľadom k platnosti Európskej záruky reklamovať v ktoromkoľvek servisnom stredisku na území Slovenska - ich zoznam nájdete TU.


 3. Každý reklamovaný výrobok nám musí byť zaslaný spolu s kópiou faktúry a jeho záručným listom (pokiaľ k danému výrobku existuje).

4. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Poplatky za odoslanie reklamovaného výrobku si hradí zákazník sám, s výnimkou rozporu tovaru so zmluvou.

5. Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsaťdňovej.

6. Neoprávnená reklamácia: Ak nebude zistená reklamovaná závada alebo ak pôjde o závadu nespadajúce do záruky, môže záručný servis požadovať náhradu vzniknutých nákladov za testovanie podľa aktuálneho servisného cenníka.


Právo odstúpenia od zmluvy:

1. Nárok na vrátenie tovaru (riadi sa právnym poriadkom Českej republiky). V prípade, že ste spotrebiteľ, tak ako definuje Občiansky zákonník (§ 1829 zákon č. 89/2012 Sb.) máte právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to v zákonnej 14 dňovej lehote (kalendárne dni) od dátumu prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti. V prípade, že nie ste spotrebiteľ - nakupujete tovar pre potreby svojej podnikateľskej činnosti, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. Rozhodným údajom je v tomto prípade uvedenia IČO na predajnom doklade.

2. Vrátiť tovar môžete zaslaním tovaru na adresu (náklady hradí kupujúci, bez nároku na náhradu): VTR computers, Brother Autorized Service Center, Malé náměstí 941, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká republika

Vrátený tovar by malo byť dobre zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu prepravou, odporúčame len zabaliť do prepravnej škatule s dobrou výstelkou. Tovar by malo byť uvedené do pôvodného stavu bez známok používania - vyhnete sa tak poníženie kúpnej ceny o vynaložené náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu (doplnenie príslušenstvo, čistenie a pod).

Kúpna cena tovaru (kúpna cena samotného produktu, nie balné a prepravné) Vám bude vrátená na Váš bankový účet v čo najkratšom čase, najdlhšie však do 30tich dní od prevzatia tovaru na vyššie uvedenej adrese.

Súčasťou zásielky by malo byť vždy písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane čísla bankového účtu, na ktorý si prajete zaslať kúpnu cenu tovaru, ďalej potom kópiu nákupného dokladu. 

Vzor/formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

3. Odporúčame dodržať

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpeného tovaru. Aj napriek tomu však odporúčame vracať ho v rovnakom obale, v akom bolo doručené (jedná sa najmä o originálny obal jednotlivých produktov), ​​vyhnete sa tak náhrade nákladov vynaložených na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Tovar si môžete vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho opotrebovaniu. Pokiaľ si objednáte tlačiareň, osadíte ju spotrebným materiálom, je nutné uhradiť spotrebovaný spotrebný materiál a náklady vynaložené na uvedenie tlačiarne do pôvodného stavu. Každý takýto prípad je riešený individuálne, preto nás najskôr kontaktujte. Odporúčame vracať tovar nepoužitý.

Dodržujte 14tdenní lehotu (jedná sa o kalendárne dni, nie pracovné). Rozhodujúcim je doručenie odstúpenia od zmluvy v tejto lehote, nie jeho odoslanie k nám. Tovar (ak ho nezasielame spoločne s odstúpením od zmluvy) je nutné okamžite dopraviť na vyššie uvedenú adresu.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu:

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@e-brother.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 
Ve Veselí nad Lužnicí dne 30.11.2018
Jednatel společnosti VTR computers, s.r.o.

Vlastný sklad

Tovar ihneď skladom

Expedícia Slovensko

Doručenie do 48 hodín

Odborný personál

Nakupujte u odborníkov

Autorizovaný servis 

Vlastné servisný tím